Gratis levering > 70 euro

Retourbeleid samenvatting

 • Retouradres; Gourmetfood.be, Schavij 75, 3090 Overijse
 • Meldingen; Tel 0495 514 9763, E-mailadres: info@gourmetfood.be

 

 • Herroepingsrecht gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen 
 • Herroepingsrecht kenbaar maken binnen de 14 dagen termijn per mail, of telefoon
 • Het product met zorg behandelen 
 • Terugzenden binnen de 14 dagen na bericht van herroeping in originele verpakking
 • Bewijs van terugzending voorleggen 
 • De kosten van de terugzending zijn ten koste van de klant
 • Terugbetaling binnen de 7 dagen na ontvangst van het product door de verkoper

 

 • Bij defect of onvolkomenheid van het product
 • Herroepingsrecht kenbaar maken binnen de 14 dagen termijn per mail, of telefoon.
 • Het product met zorg behandelen 
 • Terugzenden binnen de 14 dagen na bericht van herroeping in originele verpakking
 • Bewijs van terugzending voorleggen 
 • De kosten van de terugzending zijn ten koste van de verkoper
 • Terugbetaling van de kost van het product en de kosten van de terugzending binnen de 7 dagen na ontvangst van het product door de verkoper

Herhaling algemene voorwaarden die betrekking hebben op het retourbeleid

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen